top of page
Seddori Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Seddori

Sportellista: Dot.ra Giorgia Serpi
Dís: lunis
Oràriu: 09:00-12:00 Servìtziu a su Pùbblicu h. 09:00 - 10:00

Tel. 070/9383400
E-mail: g.serpi@comune.sanluri.su.it

Sea de trabballu:
Comunu de Seddori (SU)

Bibblioteca comunali, bia Degli Scolopi.

bottom of page