top of page
Santu 'Èngiu Progetu Terras de Marmilla Linas e Campidanu

Sportellu Santu 'Èngiu

Sportellista: Dot.ra Annalisa Caboni
Dís: gióbia
Oràriu: 09:00-13:00 Servìtziu a su Pùbblicu h. 12:00 - 13:00

 

Tel. 070/9339071
E-mail: sportello.linguasarda@comune.sangavinomonreale.vs.it

 

Sea de trabballu:
Comunu de Santu 'Èngiu (SU)

Biblioteca Comunali, bia Leonardo

bottom of page