top of page
Samassi Ufítzius de Língua Sarda progetu Terras de Marmilla Linas e Campidanu

Sportellu Samassi

Sportellista: Dot. ra Sonia Matta
Dís: cenàbara
Oràriu: 09:30-12:00 Servìtziu a su Pùbblicu h. 11:00 - 12:00

 

Tel. 070/9382006
E-mail: a.caboni@comune.sanluri.su.it

 

Sea de trabballu:
Comunu de Samassi (SU)

Biblioteca Comunali, bia Vittorio Veneto n.40

bottom of page