top of page
Mara Arbarei Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Mara Arbarei

Sportellista: Sen. Anna Rita Piredda
Dís
gióbia
Oràriu: 09:30-12:30 Oràriu Servítziu a su Púbblicu: 09:30-11:30

 

Tel.070/93069317
E-mail:a.caboni@comune.sanluri.su.it

 

Sea de trabballu:
Comunu de Mara Arbarei (SU)

Biblioteca Comunali
bia Rinascita 38

bottom of page