top of page
Furtei Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Futei

Sportellista: Dot.ra Giorgia Serpi
Dís:gióbia
Oràriu: h. 10:00 - 13:00,  Servìtziu a su Pùbblicu h. 10:00 - 11:00

 

Tel.
E-mail: g.serpi@comune.sanluri.su.it


Sea de trabballu:
Comunu de Futei (SU)

Bibblioteca Comunali, bia Madre Teresa di Calcutta 1

bottom of page