top of page

INFORMATIVA ASUBA DE IS "COOKIES"

Informativa “Cookies”, cunformas a is artt. 13 e 122 de su Decretu Lgs.196/2003 (Códixi Riservadesa); Provedimentu generali de su Garanti de sa Riservadesa de su 8 de Maju 2014 e artículu 13 de su Regulamentu (UE) 2016/679 (General data protection regulation Gdpr) agiornau cunformas a is retificas pubblicadas in sa "Gazzetta Ufficiale" de s'Unioni Europea 127 de su 23 de Maju 2018.

Ita funt is “Cookies”

Is “cookies” funt partixeddas de datus chi su “server web” donat a su dispositivu de navigatzioni de s’umperadori (computer, tablet, smatphone, e aici sighendi) po permiti s’umperu de is servítzius cosa nosta. In prus is informatzionis generadas de s’umperu de is “cookies” si permitint de perfetzionai is pàginas e is infrastruturas técnicas cosa nosta, melliorendi diaici sa navigatzioni de su giassu. Catalogatzioni de is “Cookies”

“Cookies” técnicus, netzessàrius po fai funtzionai su giassu “web” e po fruniri su servítziu ofertu e domandau de s’umperadori;

“Cookies” de prefilatzioni, umperaus po creai prefilus relativus a s’umperadori in basi a is scioberus e preferéntzias suas, po mandai messàgius pubblitzitàrius in línia cun su prefilu creau.

“COOKIES” UMPERAUS DE CUSTU GIASSU E TAREAS INSORU

Custu giassu umperat SCÉTI “cookies” técnicus (non produsit deretu “cookies” de prefilatzioni), riguardu a custus, cunformas a s’art.122 de su Códixi de Riservadesa e de su Provedimentu de su Garanti de su 8 de Maju 2014, artículu 13 de su Regulamentu (UE) 2016/679 (General data protection regulation Gdpr) agiornau cunformas a is retificas pubblicadas in sa "Gazzetta Ufficiale" de s'Unioni Europea 127 de su 23 de Maju 2018, non est domandau nisciunu acunsentimentu de parti de s’interessau. In manera prus pretzisa su giassu umperat:

Códixi Unívocu Casuali: tenit sa tarea de fai bessiri lestra sa navigatzioni de su giassu; est unu “cookie” de sessioni, chi decadit a s’acabbu de dónnia sessioni de navigatzioni;

Gestioni “Banner”: est unu “cookie” de sessioni, chi decadit a s’acabbu de dónnia sessioni de navigatzioni.

 

Custu giassu incorporat puru “plugin” e/o butonis po is “social network”, po permiti una cumpartzidura fàtzili de is cuntenutus in is “social network” preferius de bosàterus . Custus “plugin” no impostant unu “cookie”, ma, si est giai presenti in su computer de su bisitadori, funt in gradu de ddu ligi e de ddu umperai cunformas a is impostatzionis. Sa regorta e s’umperu de is informatzionis de parti de tertzus ddus regulant is informativas de riservadesa relativas chi tocat a pigai cumenti a relatu.

 

- Facebook https://www.facebook.com/about/privacy / (link informativa cookie https://www.facebook.com/help/cookies/ ) -

Google+ http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ (link informativa http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  ). -

You Tube https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/ourcommitments/protecting-user-data/

(link informativa cookie https://consent.youtube.com/dl?continue=https://www.youtube.com/watch?v%3DOWdF-WFOpRU&gl=IT&hl=it&pc=yt&uxe=23983172&src=1

DENNEGA DE S’ACUNSENTIMENTU

Disativatzioni e ativatzioni de is “cookies”

Est possíbbili permiti o no s’impostatzioni de is “cookies” in su computer , ma custu giassu “web” funtzionat mellus cun totus is tipologias de “Cookies” abbilitadas. Is impostatzionis chi riguardant is cookies” podint èssiri averiguadas e modificadas de “Preferéntzias” de su “browser”. Isciobera innoi asuta su “browser” chi ses umperendi, po isciri cumenti fai po cambiai is impostatzionis de is “cookies”.

Chrome

• Firefox

• Internet Explorer

• Microsoft Edge

• Opera

• Safari

 

Si si bolit dennegai s’acunsentimentu a s’installatzioni de is “cookies” chi su giassu nostu gènerat tocat a personalizai is impostatzionis de su computer o de su dispositivu cosa nosta impostendi, si est previdia, sa cantzellatzioni de totus is “cookies” o ativendi unu messàgiu de avisu candu is “cookies” benint ammentaus.

Càstia su giassu http://AboutCookies.org po àteras informatzionis asuba de is “cookies” e asuba de cumenti cunditzionant s’esperiéntzia de navigatzioni tua. Est de importu a ti remonai chi sa disabbilitatzioni de is “cookies” t' iat a podi impediri de umperai unas cantu, si non totus, funtzionis o setzionis de su giassu.

TITULARI DE SU MANIXU DE IS DATUS

Comunu de Seddori, bia Carlo Felice 201. Po rechestas o domandas eventualis chi riguardant s’umperu de is “cookies” o s’informativa asuba de sa riservadesa, cuntatai su personali nostu a s’indiritzu chi sighit: a.etzi@comune.sanluri.su.it

 

DERETUS DE S’INTERESSAU

Cunformas a s’art.7 de su D.Lgs. 30 de Làmparas 2003 n. 196 – Códixi de Riservadesa, in calisisiat momentu s’interessau tenit deretu de otenni sa cunfirma si ddoi at o no datus personalis chi ddu riguardant e de ndi connosci su cuntenutu e s’orígini, de ndi averiguai sa curretesa o de ndi domandai s’aciunta opuru sa retífica. Tenit puru su deretu de pediri sa cantzellatzioni, su càmbiu in forma anónima o su blocu de is datus manixaus chentza de respetai is normas de lei, e fintzas de si oponni, po motivus legítimus, a su manixu de is datus chi ddu riguardant. Is rechestas tocat a ddas fai a su titulari de su manixu inditau asuba. Po àteras informatzionis: D.Lgs.30 de Làmparas 2003 n.196.

 

Càmbius a s’informativa asuba de s’umperu de is “cookies”

Po chi siat sémpiri agiornada, s’informativa asuba de is “cookies” dda torrant a agiornai e cuntrollai fatuvatu. S’úrtimu agiornamentu a custa informativa asuba s’umperu de is “cookies” est de su 20 de Donniasantu 2018. Custa pàgina si podit biri de s’acàpiu (link) chi nc'est in su “footer” de su giassu cunformas a s’art.122, comma 2 de su decretu D. Lgs. 196/2003 e a pustis de is maneras simplificadas po s’informativa e s’achirimentu de s’acunsentimentu po s’umperu de is “cookies” pubricada in sa “Gazzetta Ufficiali” n.126 de su 3 de Làmparas 2014 e registru de is provedimentus n.229 de su 8 de Maju 2014.

bottom of page