top of page
Nci funt immaginis de su chi nc'est in su  Museu, de su Nuraxi, sa data, s'ora e su logu de s'acontéssiu.

       25/05/2024

Biddanoa de Forru. Abbisita a indonu a su Museu e su Nuraxi “Genna Maria” e Labboratóriu de ceràmica. 15 de Làmpadas 2024

Biddanoa de Forru. In su cuntestu de is Atividadis Culturalis in Língua Sarda de su Progetu Terras de Marmilla Linas e Campidanu, s'assótziu Sarditinera,  in collabboratzioni cun su Parcu e Museu "Genna Maria" de Biddanoa de Forru, organizat, po sàbudu 15 de Làmpadas 2024, un'abbisita ghiada a su Nuraxi e a su Museu “Genna Maria” de Biddanoa de Forru e unu Labboratóriu de Ceràmica cun sa M.a Roberta Cabiddu.

Is billetus e su labboratóriu funt a indonu est a nai chi no si pagant. Is atividadis funt destinadas a unu màssimu de 30 personas.

Su logu de atóbiu de is partitzipantis est a in antis de su Museu Archeológicu "Genna Maria", Pratza Costituzione 4, h. 10:00.  Si inghitzat a mengianu  cun su labboratóriu de ceràmica e si sighit cun s'abbisita a su Nuraxi, a merí , h. 15:00 si fait s'abbisita a su Museu.

 Su cumbidu interessat non scéti a is chi bivint in is Comunus chi funt sea de is ativividadis de su Progetu: Seddori (Cabufila), Biddacidru, Gùspini, Biddanoa de Forru, Santu 'Èngiu, Mara Arbarei, Samassi,  Serrenti, Sàrdara, Pabillonis, Lunamatrona e  Futei ma totus is tzitadinas e is tzitadinus chi, mancai residentis in àterus comunus, bolint passai unu merí a s 'iscoberta de is bellesas e de is iscusòrgius de custu territóriu.

Po partitzipai tocat a si prenotai mandendi una e-mail a:

a.caboni@comune.sanluri.su.it   o  carla.asunis@gmail.com

opuru mandendi unu messàgiu WhatsApp a su númeru 3890191709

Po si prenotai ddoi at tempus fintzas a sa una (h. 13:00) de su 12 de Làmpadas 2024.

S'Abbisita a su Museu, a su Nuraxi e su Labboratóriu de Ceràmica funt a indonu (gratis), ca faint parti de su progetu "Terras de Marmilla Linas e Campidanu" finantziau cun su dinai de sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/2018.

Documentus acapiaus:

Seddori. Laboratòriu teatrali in lìngua sarda Sa Creatzioni

       05/03/2024

Seddori. Labboratòriu teatrali in lìngua sarda ''Sa Creatzioni''.

Comunu de Seddori. Su Comunu de Seddori  fait sciri chi de su 1 de Martzu 2024 est inghitzau su labboratóriu teatrali in língua sarda "Sa Creatzioni". Su labboratóriu ddu fait Dot. Piero Marcialis e est riservau a is pipius e pipias de is 8 a is 10 annus de s'Istitutu Cumprensivu  Statali de Seddori. 

Su labboratóriu est a indonu e fait parti de is Atividadis Culturalis in Língua Sarda de su progetu Terrras de Marmilla Linas e Campidanu finantziau  de sa Regioni Sardigna  cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/18, annualidadi 2023.

Totus is informus si agatant in sa locandina alliongiada.

Documentus acapiaus:

Locandina Labboratòriu Disènniu e Pintura in Biddacidru

       22/02/2024

Biddacidru. Labboratóriu in Língua Sarda de Disénniu e Pintura. Su labboratóriu est a indonu. Is iscritzionis iscadint su 16 de Martzu 2024.

Comunu de Biddacidru. Su Comunu de Biddacidru, alleau de su Comunu de Seddori in su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu", fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt abertas is iscritzionis po su labboratóriu in Língua Sarda de Disénniu e Pintura chi inghitzat su 20 de Martzu 2024, h. 15:30 – 18:30 in sa Mediateca comunali "Fabrizio de Andrè", bia Parrocchia 190, Biddacidru.

Su labboratóriu est a indonu. Po si iscriri ddoi at tempus fintzas a is tres de a merí (h. 15:00) de su 16 de Martzu 2024.

A su labboratóriu si podint iscriri totus, mannus e piticus e 

fintzas is chi non bivint in Biddacidru, ma est riservau a non prus de 15 personas.  Is mollus de iscritzioni ddus agatais in su giassu: www.comune.villacidro.vs.it e si depint mandai cumpilaus a: sportello.linguasarda@comune.villacidro.vs.it opuru ddus podeis mandai cun unu messàgiu WhatsApp a su númunu: 3890191709, custu númeru est a dispositzioni puru po donai informatzionis a is interessaus.

Su labboratóriu ddu fait s'assótziu culturali "Sarditinera onlus" in collabboratzioni cun su Maistu de Arti, Raimondo Basciu.

Su labboratóriu fait parti de is atividadis culturalis in Língua Sarda de su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu" finantziau cun su dinai de sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L.482/99 e a sa L.R. 22/2028.

Su labboratóriu est de 36 oras pretziu in 12 letzionis de 3 oras donniuna e si fait cunformas a su calendàriu chi sighit:

Martzu 2024 : 20, 27 h. 15:30 -18:30

Abrili 2024: 3, 10, 17, 24 h. 15:30 -18:30

Maju 2024: 8, 15, 22,29 h. 15:30 -18:30

Làmpadas 2024: 5, 12 h. 15:30 -18:30

Documentus acapiaus:

bottom of page